Semalt zyýanly programma üpjünçiligini goramagyň 5 maslahatyny açdy

Onlaýn jenaýatçylara haýsy at dakylsa-da, kraker ýa-da haker bolsun, täze zyýanly programma üpjünçiligini döretmek arkaly ulanyjylary aldamak üçin gaty köp işleýärler. Emma bu howplar täze ýaly maskalanan köne çykyşlardyr. Şonuň üçin dogry howpsuzlygyň we azajyk internetiň bolmagy islendik sanly howpy ýeňip geçmäge kömek eder.

Semalt Digital Services” -iň uly satuw menejeri Raýan Jonson, zyýanly programma hüjümlerinden goramagyň peýdaly usullary barada jikme-jik maglumat berýär.

Bu töwekgelçilikleri çözmegiň ýollaryna başlamazdan ozal bu howplaryň nämedigini kesgitlemek akyllydyr. 2000-nji ýyllaryň başyndan ozal ilkinji zyýanly programma üpjünçiligi Şahsy kompýuterlere we faýllara zyýan ýetirdi, ýöne soňraky zyýanly programma üpjünçiliginiň merkezi höwesi girdeji gazandy. Onlaýn jenaýatçylar indi ony kompýuteriň gaýtadan işleýiş güýjüne ýa-da kredit kartoçkasynyň bank maglumatlaryna girmek üçin ulanýarlar. Iň erbet ýagdaýlarda, jenaýatçylar bu maglumatlary kärhanalary talamak ýa-da zyýan bermek üçin ulanyp bilerler.

Zyýanly programma üpjünçiliginiň birnäçe mysallary bar. Mysal üçin, içaly programma üpjünçiligi mahabat maksatly yzarlamak arkaly kompýuterleri haýalladýar. Beýleki tarapdan, Rootkits kompýuterleri öý eýesine öwürýär we bikanun material ibermek ýa-da web sahypalaryna hüjümlere gatnaşmak üçin ulanýar. Başga bir zyýanly programma üpjünçiligi Scareware. Talaňçylyk ady bilen antiwirus programma üpjünçiligini köpeldýär. “Ransomware” hem şeýle talaňçylyk kezzaplarynyň günäkäridir, ýöne “Scareware” ýaly wirusa garşy köpeltmegiň ýerine faýllary tutuşlygyna alýar we söwda şertnamalary hökmünde ulanýar. Netijede, Keyloggers kompýuteriň ýakyndan gözegçilik edilmegi arkaly kredit kartoçkasynyň maglumatlaryny ogurlaýar.

Manyöne köp adamyň aňynda sorag, zyýanly programma üpjünçiligi kompýutere nädip girýär? Adamlar bilgeşleýin ýa-da bilmän zyýanly programma üpjünçiligini gurup bilerler we iki ýagdaýda-da diňe öçürilmezden ýa-da ýapylmazdan işleýär. Ony düzetmek we netijede işjeň bolmak üçin onlaýn jenaýatçylar hiç haçan duzagyna düşmedikleri aldamak üçin şol bir ýalňyşlyklary ulanmak üçin şahsyýetleriň eden kemçiliklerini bilmelidirler.

Commonene-de bir umumy sorag, adamlaryň zyýanly programma üpjünçiligini nädip göçürip alýandyklary. Käbirleri kanuny programma üpjünçiligi bilen baglanyşýar, şeýlelik bilen çeşmesi bilen gürleşmeýän habarlary basyp, göçürip almaga sebäp bolup biler.

Bu duýgur mesele bilen iş salyşanyňyzda garaňkylyk we elhençlik däl. Bu hüjümlerden goramagyň ýollary bar.

Ilki bilen şahsy kompýuteriňizi täzeläň we ygtybarly ediň.

Kompýuteriňizde ygtybarly programma üpjünçiliginiň bolmagy, onuň howpsuzlygyny aňlatmaýar. Bu hakykat, Microsoft, Adobe we Apple ýaly programma üpjünçilik kompaniýalaryna her ýyl onlarça täzelenme çykarýanlara mälimdir. Şonuň üçin ýokaşmazlyk üçin programmalaryňyzda bu täzelenmeleriň yzygiderli işlemegini üpjün etmek maslahat berilýär. Şeýle hem, antiwirus, gorag diwary we içaly programma üpjünçiligi ýaly täzelenen howpsuzlygy işletmek, wiruslara garşy göreşmek mümkinçiligini ýokarlandyrýar.

Ikinjiden , bu mesele barada habarlylygy döretmekde säwlik habarlaryna, goşundylara we açylan penjirelere şübheli garamak möhümdir.

Sahypany ýapjak bolanyňyzda ýüze çykýan säwlik habarlary şeýle aladalardyr. Olara basmakdan gaça duruň ýa-da programmany düýbünden taşlaň. Programma üpjünçiligi eýýäm özüni gurup başlan ýagdaýynda, derrew ýapmak we howpsuzlyk gözlegini başlamak dogry bolar. Gahary getirýänligi üçin az zyýanly çykýan pop-poplar barada aýdylanda bolsa, häzirki brauzerler bu kynçylygy başdan geçirdiler. Şeýle-de bolsa, olara basmakdan gaça duruň we Windows ýalňyş habarlary bilen iş salyşmak ýaly prosedurany ulanyň.

Näbelli ýa-da ygtybarsyz çeşmelerden goşundylaryň açylmagy akylsyzlykdyr, ýöne bilesigelijilik sebäbini köpeldýän bolsa, ony gaty diske göçürip alyp, açylmazdan ozal täzelenen internet howpsuzlygy bilen skanirlemek maslahat berilýär.

Üçünjiden , spam ýüze çykan halatynda elmydama poçta programma üpjünçiligini habar beriň.

Şeýle hem, şular ýaly betbagtçylykly hereketleri habar bermek arkaly Facebookdaky dostlaryň üsti bilen spamyň ýaýramagyny bes ediň ýa-da Facebookdaky dostlugyny bes ediň.

Dördünjiden , täze programma üpjünçiligi gurlanda, bu barada düýpli gözleg geçirmegiňizi üpjün ediň.

Bu gurnama Google ýa-da Maglumat tehnologiýasy hünärmeni bilen maslahatlaşmak arkaly amala aşyrylyp bilner. Bu ätiýaçlyk çäreleri bolmazdan programma üpjünçiligini gurmak, zyýanly programma üpjünçiligini çagyrmak bilen deňeşdirilýär.

Netijede , hemme zatdan ýokarda seresap boluň.

Düşünjäniň agdyklyk edýän adaty durmuş ýagdaýlarynda bolşy ýaly hereket etmek, internet bilen iş salyşanyňyzda edil şonuň ýaly hereket etmekdir, sebäbi brauzer goragy bolmazdan internetden “erkin” diýlip görkezilen islendik elemente göz aýlanyňyzda, göçürip alanyňyzda we kompýuteriňize zyýan ýetirer. we durmuş.

Netijede, zyýanly programma üpjünçiligi maglumatlaryň, mazmunyň, wagtyň we puluň ýitmegine sebäp bolýar.

mass gmail